ILOCANO ONLINE

Iloco, literatura, cultura, kdpy.

Ania ti tradisional a sarita? Ti saan a tradisional?

[No tacawem met laeng, icagumaanam a pilien tay napintas a tacawen. Isut’ gapuna nga horas a nasirigco daytoy salaysay ni Roy, apagcanito laeng a naripiripco nga agar-aruyot iti cayatna a sawen… JP]
_____________________________________
Salaysay ni Roy Vadil Aragon, Martes, 19 Abril 2011

rva

(Papel iti literary session iti Ababa a Sarita kabayatan ti Dap-ayan 2011, Maika-43 a Nailian a Kombension ti GUMIL Filipinas iti Ponce del Mar Beach Resort, Pug-os, Cabugao, Ilocos Sur idi 15-17 Abril 2011)


ADDA kadi met, aya, masasao a tradisional ken saan a tradisional nga ababa a sarita, wenno, fiksion, iti Literatura nga Ilokano?

Ket adda, a, ania pay. Ngem iti no kua ket agduduma a panangkita, pannakabigbig, wenno panangipapan.

Naynay nga iti biangtayo nga Ilokano writers ken readers, masansan a kunatayo a “tradisional” ti maysa a sarita nga Ilokano a mabasatayo iti Bannawag man wenno libro, no ‘tay gagangay laeng daytoy a sarita, saan a nauneg, saan a palpalikaw, saan nga agpilpilosopia (wenno agpilpilosopo). Iti ababa a pannao, ‘tay makuna a light, ‘tay entertaining. ‘Tay ngay makaliwliwa, makalinglingay iti panagbasa, iti reading pleasure, kadagiti oras ti panagpalpaldag wenno panagpalpalpa iti nalamiis a sirok ti algarruba iti paraangan no kasta a leppas-pangngaldaw.

Ket kunaentayo met saan-a-tradisional wenno non-traditional ti maysa a sarita no daytay ditayo maaw-awatan wenno pagkuretretennat’ mugingtayo nga agingga a ditay’ payen kayat nga ituloy a basaen ta saantay’ metten a ma-entertain wenno malinglingay no di ket maulaw metten ket maawan ti ganastayon nga agbasa.

Ituloy a basaen ‘diay FaceBook ni RVA.

April 19, 2011 - Posted by | Bannawag, GUMIL, Ilocano literature, Iloco short story | , ,

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: